Betrekken en informeren van bewoners

Overheden hebben een informatieplicht naar burgers, en burgers hebben ook récht op communicatie, op wederzijdse uitwisseling van informatie met de overheid. Omdat communicatie tot gemeenschappelijke betekenisgeving leidt, komt het effectief inzetten van communicatie-instrumenten zowel de burger als de gemeente ten goede. Centraal bij het inzetten van communicatieinstrumenten staan de behoefte van de burger, verbinding en relevantie.

Om verduurzaming van monumenten te stimuleren is een evenwichtige mix aan informatie- en communicatie-instrumenten belangrijk.

Loketten

Een loket is meestal bedoeld om uitwisseling te stimuleren en voor laagdrempelige dienstverlening – en dat is bij energie- of erfgoedloketten niet anders. In Arnhem kunnen bewoners terecht bij het regionale Energieloket Midden Gelderland; ook monumenteigenaren kunnen naar dit loket bellen. Dit loket heeft geen monumentenspecialisten in dienst maar verwijst door naar de juiste persoon of afdeling binnen de gemeente.

Bijeenkomsten voor monumenteigenaren

Een boodschap die tijdens een bijeenkomst wordt overgedragen blijft vaak beter hangen dan bijvoorbeeld schriftelijke informatie. Deelnemers kunnen ervaringen uitwisselen en aanwezigen krijgen het gevoel deel uit te maken van een beweging. Voorbeelden zijn een duurzaamheidsmarkt (gemeente Hoorn), duurzaamheidscursussen (gemeente Rheden) en een Erfgoeddag met sessies over verduurzaming (gemeente Oost-Achterhoek).

Sociale media

Veel gemeenten hebben sociale media toegevoegd aan hun communicatiekanalen. Voorwaarde voor een goede socialemediastrategie is de juiste afstemming van de content aan de behoeftes van de doelgroep. Verbinding en relevantie staan voorop, en het inzetten van een breed scala aan platforms is nodig om zoveel mogelijk inwoners te bereiken. Een actueel onderwerp als verduurzaming van monumenten leent zich uitstekend voor het communiceren van passende en verbindende content via sociale media. Erfgoed Leiden deelt ook berichten, nieuws en verhalen met zijn achterban via Facebook en Twitter, onder andere over verduurzaming.

Bijscholing voor medewerkers

Sommige gemeenten scholen hun medewerkers bij op het gebied van duurzaamheid en erfgoed, bijvoorbeeld met de cursus Drieluik duurzaamheid en monumenten, van de ErfgoedAcademie. Gemeenten organiseren zelf ook trainingen. Zo hield de gemeente Utrechtse Heuvelrug een training voor energieambassadeurs, duurzaamheidsambtenaren en monumenteneigenaren om hen bij te spijkeren over de verduurzaming van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen. In Arnhem organiseert het energieloket regelmatig trainingslabs voor zijn energiecoaches, soms ook met aandacht voor verduurzaming van monumenten.

Voordelen

  • De juiste inzet van communicatie-instrumenten versterkt de band met bewoners
  • Door de uitwisseling van ervaringen en kennis, ook door burgers onderling, neemt de betrokkenheid bij een onderwerp toe.

Aandachtspunten

  • Stel de behoeftes van de burger centraal in plaats van de eigen gemeentelijke agenda.
  • Bij de inzet van sociale media vergroot het gebruik van meerdere platforms het bereik aanzienlijk.