Handboek voor natuurinclusief (ver)bouwen


Het klimaat verandert en heeft gevolgen voor mensen, dieren en omgeving. Gemeenten kunnen maatregelen nemen en/of stimuleren om de gebouwde omgeving klimaatbestendiger te maken. Bijvoorbeeld door het natuurinclusief bouwen op en rondom gebouwen. Dit gaat over voorzieningen waarmee de natuur in de gebouwde omgeving meer ruimte krijgt waarmee de biodiversiteit wordt bevorderd en schade door klimaattrends wordt beperkt. Daarnaast bevorderd het een gezonde en aantrekkelijke omgeving. 

Als gemeente kun je hiermee rekening houden bij inrichtingsplannen van de openbare ruimte (natuurlijke wadi’s, natuurspeelplaatsen, etc.) en ontwerp van gebouwen (groene daken, geveltuinen, verblijfplaatsen voor vogels en vleermuizen, etc.). Daarnaast kan communicatie over dit onderwerp bijdragen aan bewustwording en toepassing van maatregelen. In het ruimtelijk beleid kan natuurinclusief bouwen (nib) aandacht krijgen in de omgevingsvisie als ambitie of in sectoraal beleid als normstellende richtlijnen of voorwaarden in de vorm van een Puntensysteem bij ontwikkelingen en uitgifte van tenders.

 

Neem natuurinclusief ontwikkelen (van zowel bebouwde omgeving als openbare ruimte) vroegtijdig mee in het planproces, zodoende waarborg je de meest hoogwaardige natuurinclusieve ontwerpen van een duurzame en kwalitatieve leefomgeving.

Stadsecoloog - , Gemeente Amsterdam

Voordelen

  • Bevorderen van een klimaatbestendige stad of dorp (klimaatadaptief); minder hittestress en meer waterbufferingscapaciteit.
  • Gezonde, toekomstbestendige en aantrekkelijke leefomgeving voor mens- en dier.
  • Gezonder ecosysteem in de stad (biodiversiteit), daardoor weerbaarder tegen plaagdieren (bijv. eikenprocessierups).
  • Eerder aandacht voor dit thema in planproces (proactief).

Aandachtspunten

  • Kennis over natuurinclusief bouwen.
  • Mogelijke subsidieverlening voor het aanleggen van groene daken en geveltuinen.
  • Afstemming met overige sectoren zoals ruimtelijke kwaliteit, openbare ruimte, duurzaamheid, welstand, etc.

Stappenplan

1
Verdieping

Inventarisatie en verdiepen in de behoefte en mogelijkheden van natuurinclusief bouwen.

2
Samenwerking

Ga op zoek naar interdisciplinaire samenwerkingen binnen gemeente en met externe organisaties met betrekking tot natuurbescherming, milieu, et cetera.

3
Beleidsinstrument

Bekijk per mogelijkheid welk beleidsinstrument(en) bruikbaar zijn (communicatie, subsidie, puntensysteem en/of beoordelingsregels).

4
Plan van aanpak

Maak een plan van aanpak die draagvlak heeft en haalbaar is.

5
Implementatie

Effectueer de gekozen instrument(en) en breng deze in besluitvorming en uitvoering.