Welstandsnota en verduurzaming


Als een bouwwerk vergunningplichtig is, wordt gekeken of het uiterlijk voldoet aan ‘redelijke eisen van welstand’ aan de hand van criteria zoals die zijn opgenomen in een welstandsnota (artikel 12 Woningwet). Uitgangspunt is een goede inpassing van bouwwerken, waarbij rekening wordt gehouden met de aanwezige ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorische waarden.

Verduurzaming van gebouwen kan gevolgen hebben voor het uiterlijk van een gebouw en zijn omgeving. Bij het actualiseren van de welstandsnota kunnen gemeenten hier rekening mee houden. Bijvoorbeeld door passende verduurzaming te stimuleren en door maatregelen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door criteria op te nemen voor specifieke oplossingen en door in overleg met een initiatiefnemer maatwerkoplossingen mogelijk te maken. 

“Zoek naar een goede balans tussen erfgoed, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Maatwerk en flexibiliteit is belangrijk bij monumenten. Ieder monument heeft zijn eigen monumentale en historische waarden waardoor standaard oplossingen niet altijd mogelijk zijn.”  

Marieke Leeverink - , Gemeente Waterland

Voordelen

  • Duidelijkheid in toepassing van verduurzamingsmaatregelen zoals zonnepanelen, buitenschilisolatie, etc.
  • Behoud van zorg voor architectuur, erfgoed en het landschap.
  • Uitnodigend beleid met heldere ambities en richtlijnen.
  • Ruimte voor maatwerkoplossingen.

Aandachtspunten

  • Uitvoering van beleid en gestelde ambities binnen gemeente.
  • Interne afstemming / communicatie
  • Betrekken van bewoners en ondernemers voor met name de waardevolle gebieden (beschermde gezichten, buitengebied etc.).
  • Goede voorbeelden laten zien.
  • Anticiperen op de aankomende Omgevingswet

Stappenplan

Vier stappen voor de implementatie.

1
Ambitie & uitgangspunten

Bepaal je ambitie en houding t.a.v. verduurzamingsmaatregelen voor de gebouwde omgeving.

2
Concept welstandsnota

Werk de ambities uit in regels en procedures voor het welstandsbeleid.

3
Participatie

Betrek belanghebbenden om je ambities, regels en procedures te bespreken.

4
Vaststelling

Stel het beleid vast en besteed aandacht aan een goede implementatie en communicatie.