Actualiseren van de erfgoednota


In een erfgoednota benoemt de gemeente de visie op en ambities voor duurzaamheid in het erfgoedbeleid. Zo kan de gemeente aangeven hoeveel waarde zij hecht aan duurzaamheid bij de omgang met monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, archeologie en cultuurlandschap. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om energiebesparing en (collectieve) opwekking van duurzame energie voor monumenteneigenaren, het gebruik van duurzame materialen, de invloed van duurzame energie op het landschap en de archeologie en circulariteit bij restauraties. 

In het uitvoeringsprogramma worden concrete maatregelen genoemd met een budgettering. Denk aan een subsidieregeling, een voorlichtingscampagne of het stimuleren van voorbeeldstellende projecten. Het uitvoeringsprogramma kan gedifferentieerd worden: zaken die de gemeente in elk geval gaat doen en een plus-agenda die het mogelijk maakt op kansen in te springen als deze zich voordoen, bijvoorbeeld vanwege een financiële meevaller of samenwerking met een andere partij (provincie, woningbouwcorporatie, etc.)

Duurzaamheid is voor de gemeente een van de aandachtspunten binnen een integrale aanpak van het erfgoed.

Marjolein Sanderman - Beleidsadviseur Erfgoed Rheden , Gemeente Rheden

Voordelen

  • Het benoemen van ambities gekoppeld aan een uitvoeringsprogramma waarin concrete maatregelen worden benoemd.
  • Mogelijkheid om archeologische, bouwhistorische, landschappelijke en monumentale waarden te benoemen en te koppelen aan duurzaamheidsambities.
  • Uitnodigend beleid formuleren met heldere ambities en richtlijnen.
  • Het geeft aanleiding om ambtelijke capaciteit en financiële middelen kritisch onder de loep te nemen.
  • De erfgoednota wordt door de raad vastgesteld.

Aandachtspunten

  • Uitvoering van beleid en gestelde ambities binnen gemeente.
  • Interne afstemming en communicatie.
  • Betrekken van bewoners en ondernemers die eigenaar of belanghebbende zijn.
  • Let op de financiële haalbaarheid van acties en op voldoende capaciteit van het ambtelijk apparaat om acties uit te kunnen voeren.
  • Anticiperen op de aankomende Omgevingswet.

Stappenplan

1
Schrijf een kadernota

Hierin geeft het bestuur op hoofdlijnen de koers van het erfgoedbeleid aan voor de komende jaren. De gemeenteraad stelt deze vast.

2
Zet opdracht uit

Maak plan van aanpak, bepaal wie de erfgoednota opstelt en zet de opdracht uit.

3
Onderzoek en participatie

Onderzoek opties en haalbaarheid, betrek belanghebbenden binnen en buiten de gemeentelijke organisatie om je ambities, regels en procedures te bespreken.

4
Schrijven en vaststelling

Schrijf de nota, koppel die aan een uitvoeringsprogramma dat binnen de begroting past en breng de nota in de gemeenteraad. Besteed aandacht aan goede implementatie en communicatie.